انتصابات
انتصاب مسئولين كميته هاي احصاي شاخص هاي عدالت در سلامت استان

1392/4/5 چهارشنبه

طي احكام صادره از سوي معاون بهداشتي دانشگاه و رئيس مركز بهداشت استان،  مسئولين كميته هاي كارشناسي احصاي شاخص هاي عدالت در سلامت منصوب شدند. بر اساس احكامي كه در تاريخ 28 خرداد 1392 با امضاي اقاي دكتر اسكويي صادر گرديد مسئولين كميته هاي كارشناسي احصاي شاخص هاي عدالت در سلامت استان قزوين به شرح زير مي باشد:
  1. جناب آقاي هاشم عليجاني(مسئول كميته كارشناسي دسترسي و بهره‌مندي از خدمات سلامت، اقتصادي، اجتماعي و بيمه سلامت )
  2. جناب آقاي نوروزعلي عزيزخاني(مسئول كميته كارشناسي تغذيه)
  3. سركارخانم مريم حسين‌زاده ميلاني(مسئول كميته كارشناسي بررسي و ثبت مرگ و تولد )
  4. سركارخانم دكتر شيوا لقائي(به‌عنوان مسئول كميته كارشناسي بروز و شيوع بيماريها، حوادث و سوانح ترافيكي و غيرترافيكي )
  5. سركارخانم مهندس شيرين نادري(مسئول كميته كارشناسي سلامت محيط)
  6. سركارخانم فاطمه طاهريان(مسئول كميته كارشناسي سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس )
  7. سركارخانم فاطمه نوري(به‌عنوان مسئول كميته كارشناسي سلامت روان، اجتماعي و اعتياد )
  8. جناب آقاي دكتر عليرضا مهرعليان(مسئول كميته كارشناسي سلامت دهان و دندان )
  9. سركارخانم دكتر ناهيد يزدي (مسئول كميته كارشناسي سلامت خانواده و جمعيت)
  10. جناب آقاي مهندس حبيب‌اله چگيني (به‌عنوان مسئول كميته كارشناسي بهداشت حرفه اي)