انتصابات
آقاي زكريا كيايي به سمت سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه منصوب شد.

1392/5/5 شنبه

دكتر زينالو رييس دانشگاه علوم پزشكي قزوين روز دوم مرداد 1392 با ابلاغي، زكريا كيايي را با حفظ پُست و رديف سازماني و سمت فعلي، به عنوان سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، اين انتصاب به خاطر انتقال دكتر فرزاد پيرويان معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام شد و كيايي كه در حال حاضر مدير مركز آموزشي ـ درماني ولايت نيز مي باشد، به عنوان مربي عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني مي باشد.