انتصابات
انتصاب كارشناس هماهنگي بين بخشي و سياستگذاري حوزه معاونت بهداشت

1392/4/22 شنبه

آقاي دكتر اسكويي معاون بهداشتي دانشگاه  طي حكمي كه  تاريخ 22 تير 1392 صادر گرديد آقاي مهندس محسن نوري مدير گروه مديريت خطر بلايا و حوادث غير مترقبه معاونت بهداشتي را به سمت  كارشناس هماهنگي بين بخشي و سياستگذاري حوزه معاونت بهداشت منصوب نمود.
در اين حكم آمده است : پيرو بند 3 مصوبه جلسه مورخ 31/2/1392هيأت محترم رئيسه دانشگاه به‌موجب اين ابلاغ به‌عنوان كارشناس هماهنگي بين بخشي و سياستگذاري حوزه معاونت بهداشت تعيين مي‌گرديد. انتظار مي‌رود با همكاري صميمانه و مجدانه در تعامل به دبيرخانه سياستگذاري سلامت استان و بخش‌هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي همت گماريد.