دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان شد.
دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان شد. با صدور ابلاغی از سوی دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه؛ دکتر اسماعیل کلهر، به عنوان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان منصوب شد.
این انتصاب، روز اول تیر 1394 انجام شد و دکتر کلهر، به پیشنهاد معاون بهداشتی دانشگاه، عهده دار این مسؤولیت شد. دکتر اسماعیل کلهر، دارای مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی است و در کارنامه کاری خود، معاونت فنی مرکز بهداشت استان و ریاست مرکز بهداشت قزوین را دارد.       
بيشتر