تازه های سلامت کار
جلسه مسئولین فنی شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای در معاونت بهداشتی

1398/6/11 دوشنبه

جلسه هماهنگی گروه سلامت کار معاونت بهداشتی قزوین با مسئولین فنی شرکت های دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای از این معاونت  برگزار گردید.

این جلسه در روز ششم شهریور ماه 98 که با هدف بررسی شرایط ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای توسط شرکت های دارای مجوز جهت ارتقاء خدمات مربوطه برگزار گردید دیدگاه ها و نظرات کلیه مسئولین فنی شرکت ها با حضور مهندس حبیب اله چگینی، رئیس گروه سلامت کار و مهندس اصغر پایون، مسئول برنامه معاونت بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه به منظور ارائه خدمات مناسب به کارگاه ها و صنایع منطقه تاکید گردید که  کلیه مواد مندرج در آئین نامه  شرکت های دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای  توسط مسئولین فنی شرکت ها مورد توجه و در الویت فعالیت ها قرار گردد.

در پایان جلسه مهندس حبیب اله چگینی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی ؛ ضمن قدر دانی از زحمات کلیه مسئولین فنی شرکتها ی مذکور به این موضوع که هدف اصلی از صدور مجوز در این زمینه ،شناسایی دقیق و علمی ریسک فاکتور های محیط کار کارگاه ها و صنایع استان و اجرای اقدامات کنترلی توسط کارفرمایان با همکاری  شرکت های  دارای مجوز خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای بوده  که لازم است مورد  توجه مسئولین فنی شرکتهای مذکور قرار گیرد. لازم به ذکر است در حال حاضر 13 شرکت خصوصی دارای مجوز از معاونت بهداشتی در سطح استان در زمینه ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای به کارگاههای فعال در استان خدمات ارائه می نمایند . 
http://www.qums.ac.ir