انتشارات سلامت
درهنگام رانندگی از حواس پرتی دوری کنید.

1398/4/6 پنجشنبه

(برنامه پیشگیری از مرگ جوانان 18 تا 29 سال، به واسطه حوادث حمل و نقل)
سنین جوانی، دوران شکل‌گیری بسیاری از عادات و رفتارهای اجتماعی می‌باشد، لذا مدیریت سلامت جوانان و پاسخگویی شایسته به نیازهای خاص این گروه سنی می‌تواند در آینده، بیشترین ارزش اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه داشته باشد. با سرمایه‌گذاری برای ارتقای سلامت جوانان می‌توان از بسیاری از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سلامت که به‌دنبال ازدست رفتن سال‌های مفید زندگی، به‌دلیل مرگ و یا ناتوانی حاصل می‌شود، جلوگیری نمود و با تضمین سلامت ایشان، سلامت کل جامعه و نسل‌های آتی کشور را تضمین نمود. از آنجایی که تولیت امر سلامت آحاد مختلف جامعه به استناد قوانین برنامه پنج ساله کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردیده است، لذا اداره سلامت جوانان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس به اقتضای رسالت سازمانی خود درصدد است تا ازطریق مداخلات پیشگیرانه مشارکت محور در ارتباط با شایع‌ترین علت مرگ که همان حوادث حمل و نقل می‌باشد، با رویکرد آموزش گروه هدف« 18تا29 سال» و توانمندسازی آنان و با تأکید بر عوامل قابل پیشگیری در حوادث ترافیکی، گامی مهم درجهت ارتقا و اعتلای سلامت این گروه سنی بردارد.