انتشارات سلامت
راهنمای تدوین گزارش عملکرد در سیستم بهداشتی دانشگاه

1398/5/12 شنبه

هرگونه اخبار، اطلاعات، حقایق، تشریح مسائل و رویدادها در جهت آگاه ساختن رده‌های بالا، نهادهای قانونی مشخص یا بخش‌های ذینفع از چگونگی و نتیجه‌ی انجام کار یا تحلیل و تشریح آن‌ها به‌صورت کتبی، گزارش نامیده می‌شود. گزارش‌دهی و گزارش‌گیری در سازمان، نقش تعیین‌کننده‌ای به‌عنوان وسیله بهینه‌سازی و تداوم امور بخشهای مختلف داشته و فن، ابزار و وسیله‌ای اصلی در تنظیم چرخه‌ی کاری و بهینه‌سازی تداوم امور بخش‌های مختلف دولتی، نظامی و اداری تلقی می‌شود.

دریافت فایل Pdf: راهنمای تدوین گزارش عملکرد در سیستم بهداشتی