انتشارات سلامت
گزارش نتایج نظرسنجی از بوکلت اول مرجع سریع دستورالعمل روش‌های پیشگیری از بارداری

1398/6/24 يكشنبه

اهداف تهیه گزارش:
- میزان رضایتمندی پرسنل از نحوه ارایه مطالب بوکلت
- بررسی سهولت استفاده
-بررسی اثر بوکلت بر ارتقاء دانش 
- بررسی انتقادات و پیشنهادات
- تهیه بوکلت دوم مرجع سریع


برای دریافت گزارش نتایج نظرسنجی کلیک کنید.