اخبار اسلایدی
«منابع آزمون برنامه سلامت مادران و سلامت میانسالان»

1397/8/12 شنبه

منابع مورد نظر جهت آزمون سلامت میانسالان و سلامت مادران،
به شرح زیردر سایت بارگذاری شده و قابل دسترسی می باشد:


برنامه سلامت میانسالان شامل:
فایل Pdf: بخشنامه مشترک مادران و میانسالان
فایل Pdf: دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی ماما
فایل Pdf:بسته خدمات نوین سلامت میانسالان
فایل Pdf: مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگادوز ویتامین D 

فایل Pdf: راهنمای کشوري مراقبت و درمان عفونتهاي آمیزشی

قابل توجه می باشد که از کتاب راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی می بایست مقادیر زیر را مطالعه نمایید:
(صفحات 52-51- سرویسیت)- (صفحات 60-56-
PID)- (صفحات 88-85گنوکوک)- (صفحات 96-94-کلامیدیا)- (صفحات 100-98- تریکومونا)- (صفحات 104- 101- واژینوز باکتریال)-( صفحات 107-104-کاندیدا)

برنامه سلامت مادران شامل:
فایل Pdf: دستورالعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
فایل Pdf: مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه دانش آموختگان مامایی
فایل Pdf: ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر