اخبار اسلایدی
راهنمای اجرای مراقبت های ادغام یافته کودک سالم در سامانه سیب

1397/11/27 شنبه

راهنمای اجرای مراقبت های ادغام یافته کودک سالم در سامانه سیب شامل: دستورعمل مراقبت کودک سالم ویژه پزشک، دستورعمل مراقبت کودک سالم ویژه غیرپزشک و دستورعمل اجرای برنامه کودک سالم ویژه کارشناس ستادی می باشد که فایل های مربوطه به شرح زیر قابل دسترسی و دریافت می باشد:

دریافت فایل Pdf: راهنمای اجرای مراقبت کودک سالم در سامانه سیب ویژه پزشک 
دریافت فایل Pdf: راهنمای اجرای مراقبت های کودک سالم در سامانه سیب ویژه غیرپزشک
دریافت فایل Pdf: راهنمای برنامه مراقبت های کودک سالم ویژه کارشناس ستادی