اخبار اسلایدی
تشخیص و غربالگری سرطان‌های زنان از مهمترین اقدامات برنامه سلامت میانسالان

دکتر مطهره علامه ، رییس اداره میانسالان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 29بهمن ماه97، از روند اجرای برنامه سلامت زنان میانسال در استان قزوین بازدید کردند.

در نشستی که با حضور دکتر حمید رضا نجاری-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هاشم علیجانی-مدیر مرکز مدیریت شبکه، دکتر ناهید یزدی-معاون فنی و مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده و نرگس شلویری-کارشناس مسئول سلامت میانسالان برگزار شد، سرکارخانم دکتر علامه به نظارت بر ارائه خدمات تشخیصی و غربالگری سرطان‌های زنان و ثبت صحیح خدمات در سامانه سیب تأکید کردند. راستی آزمایی ثبت خدمات در سامانه سیب و توجه به تأثیر منفی ثبت اشتباه خدمات از نکات مهمی بود که ایشان خواستار توجه ویژه به آن شدند.

در این بازدید سرکارخانم شلویری-کارشناس مسئول میانسالان، ضمن بیان گزارش از روند ارائه خدمات میانسالان در سامانه سیب و شاخص‌های پوشش مراقبت میانسالان، امکانات پاراکلینیک استان برای خدمات تشخیص و غربالگری سرطانهای زنان را تشریح کرد.

در ادامه رئیس اداره میانسالان در بازدید از دو مرکز خدمات جامع سلامت نظام آباد و شماره هفت (فردوسی)، روند ارائه خدمات میانسالان را بررسی نمودند. ارائه کامل خدمات مورد نیاز به میانسالان مراجعه کننده توسط تیم ارائه دهنده خدمت، لزوم مطالعه دستورعمل ها و بروز رسانی اطلاعات کارکنان و ثبت صحیح سامانه سیب  از محورهای مورد تاکید ایشان بود.

در پایان نشستی با حضور دکتر حاج منوچهری، در آزمایشگاه بهار برگزار شده و روند انجام آزمایش HPV ( تشخیص سرطانهای زنان) در استان و آمار موارد مثبت بررسی گردید.

 http://www.qums.ac.ir