اخبار اسلایدی
گام اول برای استاندارد سازی خدمات مشاورین شیردهی، برداشته شد.

1398/6/13 چهارشنبه

تغذيه با شیر مادر يكي از استراتژی هاي امنيت غذايي كودكان زير دو سال و بخشي مهم از شروع شيوه زندگي سالم محسوب مي شود و در این راستا تربیت مشاورین و استانداردسازی خدمات مشاوره از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین دلیل برنامه تربیت مشاورین شیردهی در برنامه عملیاتی سال 98 وزارت متبوع قرار گرفته است.

 فاطمه بابایی، کارشناس برنامه ترویج تغذیه باشیر مادر، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بابیان مطالب فوق ،  افزود، در گام اول، آزمون علمی تغذیه با شیر مادر با هدف افزایش آگاهی، از 16 نفر از مشاورین شیرمادر فعال استان در سطح مراکز بهداشت شهرستان ها و بیمارستان های دوستدار کودک در تاریخ دهم شهریور ماه 98، همزمان با کل کشور و تحت نظارت حراست ستاد مرکزی دانشگاه و کارشناسان ناظر از دو  معاونت بهداشت ودرمان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی  دانشگاه برگزار گردید .
بنابه گفته این کارشناس، افرادی که در آزمون علمی امتیاز لازم را کسب نمایند پس از گذراندن یک دوره مهارتی و عملی استاندارد به مدت 18 ساعت ، به عنوان مشاور شیردهی در بخش بهداشت یا بیمارستان مجوز فعالیت و مشاوره مادران را به عهده می گیرند. امید است با همکاری ایشان و همچنین تربیت تعداد مشاورین بیشتر شاهد ارتقاء برنامه تغذیه با شیر مادر در سطح استان باشیم . 
 http://www.qums.ac.ir