اخبار اسلایدی
پیری یک فرایند مداوم و پیوسته در سراسر زندگی است

1398/7/7 يكشنبه

 سارا شیخ ،کارشناس سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به مناسبت نهم مهر ماه روز جهانی سالمند ، با شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 98  "فرصت های برابر برای تمام سنین"بیان نمود ، پیری یک فرایند مداوم و پیوسته در سراسر زندگی است ، پیشرفت جامعه بشری، بهبود وضعیت بهداشتی درمانی و افزایش امید زندگی نهایتا موجب افزایش درصد جمعیت سالمند شده است. سالخوردگی جمعیت پدیده جهانی و رو به افزایش بوده و جهان هر سال با درصد جمعیت سالمند بیشتر و سالمندان پیرتر روبرو خواهد بود. تامين سلامت سالمندان یکی از مهمترین چالش های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی درماني در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود و هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و هم برای اعضای خانواده وجامعه ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند یک چالش مهم محسوب می گردد.

بنابه گفته کارشناس سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه ، کیفیت زندگی و شادابی یک فرد در دهه ششم و هفتم زندگی تا حد زیادی توسط دسترسی و استفاده وی به خدمات سلامت فردی و عمومی، خدمات سلامت روانی، حمایت های اجتماعی، فرصتهای آموزشی، اشتغال و درآمد، در طی دهه های قبلی زندگی وی رقم می خورد. ازاین رو موفقیت برنامه سلامت سالمندان در گروی مدیریت فرایند سالمندی موفق در طی دوران جوانی و بالاخص دوران میانسالی است.

 به گفته شیخ، درحال حاضر با توجه به آمارهاي بدست آمده بيش از 2/9% جمعيت استان را سالمندان تشکیل می‌دهند و براساس پيش بيني هاي بعمل آمده جمعيت سالمندان کشور تا سال 1400 بیشتر از 10% جمعيت كل كشور خواهد بود. 
http://www.qums.ac.ir