اخبار اسلایدی
10 گام برای بهبود کیفیت خدمات و مراقبت های نوزادی

1398/9/12 سه‌شنبه

بکارگیری یک رویکرد سیستمیک برای بهبود کیفیت برنامه های اجرایی و خدمات مراقبتی نوزادان برای دستیابی به سطح بالایی از کارایی، اثربخشی، بهبودپیامدها ( مورتالیتی و موربیدیتی) و در نهایت رضایت گیرندگان خدمت ضروری است. تجارب جهانی نشان داده است استفاده از روش بهبود کیفیت مبتنی بر شواهدEPIQ) ) در کاهش مرگ ومیر نوزادان بسیار مؤثر بوده است. رویکرد اپیک براساس 10 گام، یک روش برنامه ریزی ارتقاء کیفیت خدمات مراقبت های سلامتی بوده و در همه سطوح ارائه خدمات از جمله مراقبت های نوزادی، اعم از فرآیندهای مراقبت های هنگام تولد تا زمان ترخیص  و پس از ترخیص در مراکز بهداشتی و درمانی، دولتی و غیر دولتی قابل تبیین و ترویج می باشد.         

فاطمه بابایی، کارشناس مسؤل برنامه سلامت نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان مطالب فوق گفت، این روش کمک می کند در فرصت های طلایی و غیر قابل تکرار دوره نوزادی خدمات مراقبتی با بیشترین کیفیت و بهترین اثر بخشی انجام گردد و از تحمیل هزینه های سنگین مراقبت های بی کیفیت نامناسب جلوگیری نماید.

 بنا به گفته کارشناس مسؤل برنامه سلامت نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه ، به منظور دستیابی به این هدف مهم اولین کارگاه آموزشی اپیک در هفتم آذر ماه 98، از طرف گروه سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت استان قزوین در برنامه سلامت نوزادان برای 20نفر از کارشناسان ستادی برنامه و پزشکان شاغل در مراکز بهداشت شهرستان های تابعه در بیمارستان قدس با همکاری و تدریس دکتر پور اندخت غلامی پور، فوق تخصص نوزادان ، به روش کارگروهی و تیمی برگزار گردید.

این کارشناس مسؤل بیان نمود، در نظر است این برنامه در تمام سطوح کارکنان طی سال 98 و 99 جهت بهبود کیفیت خدمات و مراقبت ها به ویژه در برنامه سلامت نوزادان به صورت آبشاری آموزش داده شود.   
http://www.qums.ac.ir