تازه ها
شناسایی و مدیریت درمان مادران باردار در مراکز درمانی استان قزوین

1398/12/27 سه‌شنبه

 دکتر ناهید یزدی، مدیر گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت استان قزوین گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور مادران باردار جزو گروه های پرخطر برای این بیماری  می‌باشند و ازطرفی در معرض خطر انتقال از طرف اعضای خانواده قرار دارند.

وی اظهار کرد که به منظور شناسایی و مدیریت درمان در مادران باردار، مراکز درمانی به محض مثبت بودن تست افراد بستری به ویروس کرونا از ایشان، درخصوص مواجهه با مادر باردار در 14 روز گذشته سوال می‌شود. دکتر یزدی ادامه داد: درصورت مثبت بودن پاسخ، شماره تماس مادر باردار ازطریق رابط پرخطر بیمارستان به ستاد معاوت درمان و معاونت بهداشتی جهت پیگیری این مادران اعلام می‌شود.

وی بیان کرد که کارشناسان مراکز خدمات جامع سلامت، پیگیری و رصد علائم احتمالی در مادران باردار را به منظور شناسایی و درمان زودهنگام موارد احتمالی انجام خواهند داد.

http://www.qums.ac.ir