تازه‌ها
علوم پزشکی استان قزوین در ثبت و گزارش عفونت های بیمارستانی در سال 1397، مقام اول را در کشور کسب نمود

1398/5/24 پنجشنبه

دکتر شیوا لقائی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبرداد، براساس گزارش برنامه مراقبت عفونت های بیمارستانی در سال 1397که توسط مرکز مدیریت بیمایهای واگیر وزارت متبوع منتشر شده است، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و استان قزوین در ثبت و گزارش عفونت های بیمارستانی مقام اول را در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور کسب کرده است. کسب این نتیجه حاصل زحمات کلیه مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان های دولتی، تامین اجتماعی و خصوصی شامل بیمارستان های  شفا تاکستان، تامین اجتماعی تاکستان، تامین اجتماعی رازی،شهید رجایی، ولایت، بوعلی، کوثر، امیرالمومنین(ع) بویین زهرا، رحیمیان، پاستور، قدس، 22بهمن، ولیعصر (عج) آبیک، مهرگان و دهخدا و همکاری حوزه معاونت بهداشتی و معاونت درمان دانشگاه می باشد.

بنا به گفته، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیرمعاونت بهداشتی دانشگاه، عفونت های بیمارستانی همواره یکی از چالش های سلامت بوده است و افزایش بیمارستان ها، ظهور بیماریهای نوپدید و بازپدید، افزایش روز افزون مقاومت میکروبی و نیاز به خدمات متنوع پزشکی، اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی را بیشتر کرده است. بنابراین کنترل عفونت های بیمارستانی هم اکنون یک اولویت در همه کشورها محسوب می شود. عفونت های بیمارستانی از جنبه های ابتلا، تحمیل هزینه های سنگین و مرگ و میر مورد توجه هستند. دراین خصوص ،کارگاه یک روزه مراقبت عفونت های بیمارستانی با شرکت سوپروایزرهای کنترل عفونت بیمارستان های استان قزوین در 14 مرداد 1398، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید.

 در این جلسه دکتر شیوا لقائی ، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه ، در خصوص اهمیت کنترل عفونت های بیمارستانی و بیماریهای بازپدید و نوپدید مطالبی ارایه کرد و همچنین ایشان بر رعایت احتیاطات استاندارد توسط پزشکان، پرستاران و خدمات در مواجهه با بیماران در بیمارستان ها تاکید کرد که در صورت رعایت آن کلیه کارکنان در برابر بیماریهای مختلف ایمن خواهند بود. از طرف دیگر یکی از عوامل مهم حفاظت بیماران و کارکنان در مقابل عفونت های بیمارستانی را شستن دستها دانست ، که این موضوع مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت نیز می باشد.

در این کارگاه مهندس غلامرضا احدی ، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان در خصوص بهداشت محیط و عفونت های بیمارستانی مطالبی را ارایه کرد و تاکید داشت همکاری بین کارشناس بهداشت محیط و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان در برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی امری ضروری است. در ضمن پسماندهای بیمارستانی را یکی از اولویت های این برنامه دانست. همچنین سمیرا نظرپور ، کارشناس برنامه کنترل عفونت بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه در مورد نیازهای آموزشی توضیح داد و تاکید نمود نیازهای آموزشی برحسب شرایط بیمارستان ها را انتخاب، برنامه ریزی و براساس آن آموزش داده شود. در ادامه، ستار بهشتی ، کارشناس کنترل عفونت معاونت بهداشتی دانشگاه، گزارش مفصلی از وضیعت ثبت و گزارش دهی عفونت های بیمارستانی به تفکیک بیمارستان ها، تجزیه و تحلیل برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی در سال 1397و مقایسه شاخص های استانی با شاخص های کشوری گزارش داد و در آخر انتظارات 1398 به همکاران کنترل عفونت های بیمارستان ها جهت پیشبرد بهتر برنامه ارایه شد.
  http://www.qums.ac.ir