تازه ها
مدارس استان قزوین ضدعفونی شد

1398/12/24 شنبه

مژگان عباسی،کارشناس مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین بیان کرد، پیرو تشکیل ستاد استانی پیشگیری از کرونا ویروس در مدارس و تاکید بر لزوم ضدعفونی مدارس قبل از بازگشایی و ارسال دستورالعمل نحوه گندزدایی سطوح در مدارس، با اجرای مانور ضدعفونی در مدارس استان، 2000 مدرسه در 14 منطقه استان ضدعفونی و گندزدایی شد.  

 http://www.qums.ac.ir