اخبار
افتتاح
1399/2/31 چهارشنبه آئین افتتاحیه برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت برنامه مذکور به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین،حفظ و ارتقای سلامت برای تمامی خانوارهای کشور است.

مراسم آئین افتتاحیه هر خانه یک پایگاه سلامت با حضور دکتر نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دکترحمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه، مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان معاونت بهداشتی ، مدیران مرکز بهداشت استان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور مدیران شبکه ها و پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت استان در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 99 در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزارشد.

در ابتدا برنامه دکتر حمیدرضا نجاری، معاون بهداشتی دانشگاه مطالبی را درخصوص ضرورت و اهمیت اجرای برنامه یادآور شد و فوائداجرای آن را در ابعاد مختلف بیان نمود .

ایشان، عنوان کرد در این برنامه تعداد 386 نفر رابط سلامت و 7257 نفرسفیر سلامت در سه حیطه : (پیشگیری و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه، توانبخشی) شرکت نموده و مسؤلیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده ها را به عهده می گیرند .

سپس صفر فیض الهی، مدیر شبکه شهرستان البرز، از روند اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت ، گزارشات خود را بیان نمود. پس از گزارش ایشان ، مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه ، ضمن برشمردن رئوس فعالیتهای رابطان و سفیران سلامت در پیشگیری و مبارزه با کرونا را گزارش نمود و طی مدت پایلوت اجرای برنامه که توام با شیوع کرونا بود ، بیان نمود:

  • همکاری بیش از 187 نفر رابط سلامت محله در پیشگیری از ویروس کرونا
  • تعداد 42786 نفر توسط رابط و سفیر غربالگری به صورت تلفنی غربالگری و درسامانه ثبت شده اند
  • بیش از 68915 محتوای آموزشی شامل فایل  تصویری، صوتی و ... به شهروندان استان
  • سرشماری 4800 خانوار در شهر قزوین با همکاری رابطین سلامت به منظور شناسایی فعال  افراد مبتلا ه کووید -19
  • بازدید 205 بای مغازه به همراه کارشناسان محیط و حرفه ای
  • 1500 مورد  غربالگری و پبگیری در شهر آبیک
  •  2350 ورد  غربلگری و پیگیری بوئین زهرا

در ادامه پس از اظهار نظر مدیران شبکه ها و بیان چالش ها و نقاط قوت برنامه مذکور ، دکتر نامدارسرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان نمود ، با توجه به اینکه برنامه مذکور به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین،حفظ و ارتقای سلامت برای تمامی خانوارهای کشور است و با توانمند سازی مردم با کمک رابطین و سفیران سلامت و ارتقاء سطح سواد سلامت آنها قطعا ارتقاء شاخص های سلامت را شاهد خواهیم بود و  این برنامه را گامی برای اجتماعی نمودن سلامت دانستند . و نیز با توجه به موفق بودن پایلوت اجرای برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت که از آذر 98 در مرکز خدمات جامع سلامت محمدیه شهرستان البرز انجام شد دستور اجرای آن در سطح تمامی مراکز خدمات جامع سلامت استان را صادر نمود.

لازم به توضیح است طرح مذکور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور مقام وزارت و دانشگاه های سمنان، کاشان ، و همدان  از آذر بصورت پایلوت در کشورآغاز گردید و پس از اجرای سه ماه آن توسط اعضاء  هیات علمی اعزامی از سوی وزارت متبوع ارزیابی و سپس مورد تایید قرار گرفت و پس از رفع برخی چالش ها و نقاط ضعف آن مقررشد از خرداد ماه 1399در سطح کشوراجراگردد.

 http://www.qums.ac.ir