اخبار اسلایدی
نتایج آمون جذب نیروهای قراردادی بیمه روستایی بهداشت محیط و حرفه ای

1397/8/7 دوشنبه

دریافت فایل نتایج آمون جذب نیروهای قراردادی بیمه روستایی بهداشت محیط 

دریافت فایل نتایج آمون جذب نیروهای قراردادی بیمه روستایی بهداشت حرفه ای


لیست افرادیکه بالاترین نمره را کسب نموده و واجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه می باشند ،روز شنبه تاریخ  97/8/19 از طریق همین سایت به آدرس   http://url.qums.ac.ir/gostaresh  
اعلام خواهد شد.