فرمهای چاپی
سلامت میانسالان: چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر توسط ماما چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر ، به منظور افزایش کیفیت نمونه های پاپ اسمیر توسط کارشناس میانسالان ستاد شهرستان در فواصل هر 2 سال یک بار از ماما های مراکز بهداشتی درمانی تکمیل می گردد. دریافت چک لیست پایش نحوه انجام تست پاپ اسمیر توسط ماما