فرمهای چاپی
فرم برآورد آسيب ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان¬ساخت به تسهيلات بهداشتي درماني دريافت فرم برآورد آسيب ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان¬ساخت به تسهيلات بهداشتي درماني براي دريافت فرم برآورد آسيب ها و خسارات ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت به تسهيلات بهداشتي درماني از لينك هاي زير استفاده كنيد:
فرم برآورد آسيب ها و خسارات DA1
فرم برآورد آسيب¬ها و خسارات DA2 و DA3
راهنماي تكميل فرم