اخبار سایت
فرم اندازه‌گیری استرس حرارتی

1398/6/12 سه‌شنبه

راهنمای نحوه تکمیل فرم اندازه‌گیری استرس حرارتی ( شاخصWBGT)
این فرم شامل چندین بخش مجزا می‌باشد که تکمیل همه بخش‌ها توسط کارشناس ارزیابی‌کننده ضروری می‌باشد.
اطلاعات عمومی کارگاه/کارخانه: در این بخش می‌بایست کلیه اطلاعات توسط ارزیابی‌کننده به‌صورت صحیح تکمیل گردد.
اطلاعات اختصاصی واحد کارگاهی: این بخش شامل نام واحد، فعالیت اصلی واحد، تعداد شاغلین واحد و مدت زمان شیفت‌کاری می‌باشد که لازم است به‌صورت دقیق تکمیل گردد.
مشخصه‌های کلی سنجش: در این قسمت نام و مدل دستگاه مورد سنجش و تاریخ و ساعتی که سنجش صورت می‌پذیرد، توسط ارزیاب ثبت می‌گردد.
جدول ثبت نتایج WBGT : این بخش شامل چندین ردیف و ستون می‌باشد که هر ستون مرتبط با یک یا نام ایستگاه که مورد ارزیابی قرارگرفته می‌باشد. نکته قابل ذکر اینکه هر ردیف می‌بایست به‌صورت دقیق و پس از بررسی کامل یاداشت گردد.
در نهایت قسمت نظریه نهایی کارشناس و میزان مواجهه در پایین فرم قرار دارند که این قسمت نیز می‌بایست توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی و نهایتاً تکمیل قرارگیرند که در رابطه با شرکت‌های دارای مجوز تکمیل و تأییدکننده فرم مسئولین فنی مرتبط می‌بایست نسبت به تأیید آن اقدام نمایند.
دریافت فایل Pdf: فرم اندازه‌گیری استرس گرمایی (حرارتی)