اخبار
بازرسان بهداشت حرفه ای استان، با پرتو مادون قرمز در محیط کار آشنا شدند

1398/6/6 چهارشنبه

 مهندس حبیب الله چگینی ، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد ، کارگاه آموزشی با عنوان "پرتو مادون قرمز در محیط کار " توسط مرکز بهداشت استان قزوین، با حضور تعداد 43 نفر از بازرسان بهداشت حرفه ای شاغل در مراکز بهداشت شهرستان های استان، در روز شنبه دوم شهریور 1398، در سالن جلسات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید .

 ایشان یادآور شد ، در این کارگاه آموزشی دکتر علی صفری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد انواع پرتو مادون قرمز، موارد کاربرد ، تاثیرات آن بر انسان، منابع تولید  ، تجهیزات و نحوه اندازه گیری ، روش های حفاظت در برابر پرتو مادون قرمز،  مطالب مربوطه را به صورت پاورپونت مطرح کردند و موارد طرح شده با مشارکت حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است 5 درصد شاغلین درکارگاه های تحت پوشش بازرسی در سطح استان در مواجهه با عامل زیان اور پرتوهای غیر یونیزان محیط کار هستند که این کارگاه با هدف توانمند سازی بازرسان بهداشت حرفه ای در موضوع پرتوهای زیان آور در محیط کار، انجام شد. 
http://www.qums.ac.ir