اخبار
استخراج اهداف 5ساله استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه

1399/4/11 چهارشنبه

تدوین و پایش اهداف و برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت، چشم‌اندازی از آینده نظام سلامت ایجاد کرده و هرچقدر این برنامه‌ریزی دقیق و منطبق با توان و خواسته‌های وزارت بهداشت برای تحقق حفظ و ارتقاء سلامت جامعه باشد، موفقیت آن بیشتر خواهدبود.
مهندس حمید گلناری،دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی با بیان این مطلب، افزود: برنامه‌ریزی‌های استراتژیک (strategic planning) معمولا برنامه‌های بلندمدت 5ساله هستند که برای دستیابی به اهداف سازمانی تدوین می‌شوند. معاونت بهداشتی دانشگاه برهمین ‌اساس در سال1394 اهداف استراتژیک 5‌ساله سوم خود را استخراج و تدوین نمود. در این اهداف، شاخص‌های انتهای سال1394 استخراج گردیده و برای ارتقاء وضعیت نظام سلامت درحوزه بهداشتی طی 5‌سال و از سال 1395‌الی 1399 برنامه‌ریزی گردیده است.
وی ادامه داد: اهداف استراتژیک حوزه بهداشتی دانشگاه از سال 1395 تا 1398 یکی از سیاست‌های مهم معاونت بهداشتی دانشگاه بوده است و طی 4 سال گذشته در تمامی گروه‌های فنی مرکز بهداشت استان و شبکه‌های بهداشتی تابعه برای دستیابی به آنها برنامه‌ریزی شده است. این اهداف، به برش‌های سالانه تبدیل شده و در هر سال تلاش شده است که قسمتی از دستیابی به اهداف 5‌ساله محقق گردد.
دبیر کمیته تدوین و اجرای برنامه استراتژیک معاونت بهداشتی گفت: مجموعه مرکز بهداشت استان و شبکه‌های بهداشتی شهرستان‌ها هر ساله درصد دستیابی به اهداف سالانه خود را استخراج نموده و برای ادامه دستیابی به اهداف برنامه‌های استراتژیک 5‌ساله خود برنامه‌ریزی می‌نمایند. لذا در سال 1399 به‌عنوان فرصت باقیمانده برای دستیابی به اهداف مذکور، میزان شاخص‌های محقق شده در 4‌سال گذشته در حوزه بهداشتی استخراج شده و برای دستیابی به 100 درصد اهداف در پایان سال 99 برنامه‌ریزی شده است.
گلناری افزود: پایش گروه‌های فنی مرکز بهداشت استان و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها در حوزه برنامه‌های بهداشتی یکی از استراتژی‌های دستیابی به اهداف است و در خرداد ماه 1399 کلیه واحدها و شبکه‌ها درصد دستیابی به اهداف 5‌ساله خود را استخراج و به دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه ارائه نموده‌اند.
وی درخصوص میزان موفقیت و دستیابی به اهداف نیز گفت: اهداف حوزه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه‌ریزی استراتژیک 5‌ساله سوم، در سال 1398 بازنگری گردیده و 101 هدف برای آن تنظیم شد. با برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های معاونت بهداشتی طی 4‌سال گذشته موفقیت‌های زیادی حاصل گردیده و به 79.21% از مجموع کل اهداف کاملاً دستیابی شده و قریب به 20% اهداف نیز درحال برنامه‌ریزی و پیگیری و رفع مشکلات مربوطه هستند تا دستیابی به آنها محقق شود. در ضمن برای دستیابی به اهداف طی سال 1399 نیز برنامه ریزی شده و تا پایان برنامه 5 ساله اقدامات لازم برای دستیابی به کل اهداف انجام خواهد شد.

http://www.qums.ac.ir