2

3

4

5

6

7
1396/6/23 پنجشنبه کسب رتبه برتر کشور در پیشرفت پروژههای ‌عمرانی در طرح تحول سلامت دانشگاه علو م پزشکی قزوین یکی از 3 دانشگاه برتر کشور در پیشرفت پروژههای ‌عمرانی در طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت شد
 
سید عباس پور ‌هاشمی ، مشاور وزیر و دبیرمناطق کمتر توسعه یافته و دکتر محمد‌رضا میرزایی ، معاون مرکز مدیریت شبکه وزارت‌ بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، و هیات همراه در روز سه شنبه 21 شهریور ماه 96، جهت بررسی پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت در استان قزوین حضور یافتند.
نشست فوق در دفتر ریاست دانشگاه باحضور منوچهر مهرام ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه ، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه و مدیریت منابع، مهندس هاشم علیجانی،  مدیر مرکز مدیریت شبکه  استان ، آقای علی اکبری ، مدیر مالی دانشگاه ، مهندس سلطان رحمتی، سرپرست دفتر فنی و ...برگزار گردید
در این نشست پس از ارایه گزارش عملکرد پروژها  توسط مهندس علیجانی ، در خصوص پروژه های ساخته شده ، در حال احداث و خریداری شده ، مهندس سید عباس پور هاشمی ،  مشاور وزیر و دبیر مناطق کمترتوسعه یافته  وزارت متبوع ، دانشگاه علو م پزشکی قزوین را یکی از 3 دانشگاه برتر در پیشرفت پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت  اعلام نمودند .
سپس با حضور ایشان و هیات همراه جلسه ای در دفتر استاندار محترم قزوین دکتر فریدون همتی، برگزار و روند پیشرفت و تسریع در احداث پروژه ها مورد بررسی قرار گرفت .
 در پایان تیم مشترک وزارت و دانشگاه از تعدادی از پروژه های احداثی استان بازدید و در جریان پیشرفت کار قرار گرفتند و به دلیل عملکرد مثبت دانشگاه در پیشرفت پروژه ها قبلی و اظهار رضایت از این موضوع مقرر گردید تعداد پروژ ها از 93 پروژه به 159 پروژه  افزایش یابد.
 
 
بيشتر
نسخه قابل چاپ