دستورعمل‌های سلامت خانواده
راهنماي تكميل فرم ثبت زایمان خارج بیمارستانی 1398

1398/1/7 چهارشنبه

فرم ثبت زایمان خارج بیمارستانی، ﺑﺮاي وﻗﻮع ﻫﺮ زاﯾﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎرج ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎن (ﺗﺴﻬﯿﻼت زاﯾﻤﺎﻧﯽ/ ﻣﻨﺰل/ ﻣﻄﺐ/ ﺑﯿﻦ راه و ﺳﺎﯾﺮ...) ﺗﮑﻤﯿﻞ می‌گردد.

دریافت فرمت Pdf: فرم ثبت زایمان خارج بیمارستانی 1398 
دریافت فایل Pdf: راهنمای تکمیل فرم