دستورعملهای سلامت خانواده
چک لیست پرونده الکترونیک مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران
چک لیست سلامت مادران به منظور بررسی مهارت‌های تئوری و عملی در ارایه خدمت طراحی شده است. هدف شناسایی مشکلات مهارتی و طراحی برنامه‌های آموزش جهت ارتقای مهارت و بهبود کیفیت ارایه خدمات است.
 
دریافت فایل اکسل: چک لیست پرونده الکترونیک مراقبت‌های ادغام یافته سلامت مادران