دستورعمل‌های سلامت خانواده
اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال

1398/4/17 دوشنبه

این فرآیند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺎدران ﭘﺮﺧﻄـﺮ تنظیم شده است.

دریافت فایل Pdf: اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال