دستورعملهای سلامت خانواده
اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال
این فرآیند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣـﺎدران ﭘﺮﺧﻄـﺮ تنظیم شده است.

دریافت فایل Pdf: اندیکاسیون‌های سطح‌بندی خدمات پریناتال