دستورعمل‌های سلامت خانواده
سطوح بیمارستان‌های استان قزوین از نظر خدمات پریناتال

1398/4/17 دوشنبه

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻋﺰام و اﻧﺘﻘﺎل ﻣـﺎدران ﭘﺮﺧﻄـﺮ 

دریافت فایل Pdf: سطوح بیمارستان‌های استان قزوین از نظر خدمات پریناتال  ( نامه - پیوست)