دكتر حبيبي - پزشكي قانوني قزوين
1392/5/5 شنبه کنفرانس آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن دکتر علی حبیبی پزشکِ اداره کل پزشکی قانونی استان درکنفرانس آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن، در خصوص جنبه های قضایی و قانونی صدور گواهی فوت و جواز دفن توضیحاتی ارائه دادند.
دکتر علی حبیبی پزشکِ اداره کل پزشکی قانونی استان درکنفرانس "آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن"، در  خصوص جنبه های قضایی و قانونی صدور گواهی فوت و جواز دفن توضیحاتی ارائه دادند. ایشان  در تفاوت گواهی فوت و جواز دفن خاطرنشان کرد: گواهی فوت با هدف اعلام و تایید فوت می باشد که توسط پزشک و یا درمواردی توسط ماما صورت می گیرد ولی جواز دفن با هدف اجازه تدفین می باشد که توسط پزشک معالج ویا در موارد لزوم، توسط پزشکی قانونی انجام می شود.
دکترحبیبی در این کنفرانس 19 مورد از مرگ هایی که می بایستی به پزشکی قانونی ارجاع شوند را برشمرد که از جمله آنها می توان به مواردی مانند قتل، خودکشی با هر انگیزه و وسیله، مرگ پس از هرگونه منازعه، مرگ ناشی از سلاح گرم و سرد، مرگ دراثر سوانح رانندگی وتصادفات، مرگ به دنبال هرنوع مسمومیت،مرگ به دنبال سوء مصرف مواد، هرنوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه، مرگ در معابر و مجامع عمومی و ...اشاره نمود.
 در این کنفرانس، دکتر امیرمحمد کاظمی فر متخصص پزشکی قانونی و دبیرعلمی کنفرانس، در خصوص اهمیت قانونی و اداری جواز دفن و گواهی فوت، اصول کلی صدور گواهی فوت و جواز دفن در مرگ های بیمارستانی و نحوه تشخیص علل مرگ و کدگذاری براساس ICD-10 صحبت نمودند.
در ادامه دکتر سید سعید اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص علل شایع مرگ در کشور و مقایسه آن با استان قزوین در دو سال اخیر و دکتر محمدرضا مدبر رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین در مورد نحوه تکمیل گواهی فوت صحبت کردند.
لازم به ذکر است مطالب فوق در کنفرانس "آموزه های قانونی در صدور گواهی فوت و جواز دفن "که به همت کارشناسان واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه و دفتر آموزش مداوم دانشگاه 31 تیر 1392 در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی برگزارگردید، عنوان گردید.