1392/8/12 يكشنبه سال 2013 : سال جهانی آمار سواد آماری همرده با سواد خوادن و نوشتن برای تمام سطوح جامعه معرفی شده است. برای دریافت  مقاله علمی با موضوع "سال جهانی آمار" از لینک زیر استفاده کنید:
فايلها
amar-year.pdf 1.07 MB