كارگاه كد گذاري بيماريها
1392/8/18 شنبه کارگاه آموزشی «کدگذاری بر اساس طبقه‌بندی بین المللی بیماری ها و کدهای پوچ» کدگذاری در این طبقه‌بندی، یک ابزار تشخیصی است که مدیریت بهداشت، مسائل بالینی و اپیدمیولوژیک را در برمی گیرد و به کمک آن می توان سلامت جامعه را ارزیابی کرده، شیوع و بروز بیماری ها را پایش کرد.

کارگاه آموزشی «کدگذاری بر اساس طبقه‌بندی بین المللی بیماری ها و کدهای پوچ» با حضور مسوولان آمار شبکه‌های بهداشت ـ درمان، مسوولان آمار و مدارک پزشکی مراکز آموزشی ـ درمانی و بیمارستان‌های استان روز هشتم آبان 1392 در سالن دانشکده پرستاری مامایی برگزار شد.

در این برنامه، دکتر محمدرضا مدبّر رئیس مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین با اشاره به اهمیت برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و نحوه ثبت آن، در تعریف و اهمیت انجام طبقه بندی بین المللی بیماری ها اظهار داشت: کدگذاری در این طبقه‌بندی، یک ابزار تشخیصی است که مدیریت بهداشت، مسائل بالینی و اپیدمیولوژیک را در برمی گیرد و به کمک آن می توان سلامت جامعه را ارزیابی کرده، شیوع و بروز بیماری ها را پایش کرد.

ایشان با بیان اینکه از این ابزار در طبقه بندی بیماری ها، ذخیره اطلاعات و طبقه بندی آنها، گزارش وضعیت بیماری ها و تصمیم گیری در سطح کلان کشور استفاده می شود، اظهار داشت: نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، اولین نظام ثبتی کشور است که اطلاعات با ارزشی دارد و اضافه کرد: به علت ایجاد زبان مشترک، می تواند مبنای برنامه ریزی باشد.

مریم حسین زاده میلانی کارشناس مسوول آمار و خدمات ماشینی معاونت بهداشتی دانشگاه نیز درباره فرایند اجرایی سازی گواهی های فوت جدید چهار نسخه ای، در راستای اجرای برنامه احصاء شاخص های عدالت در سلامت سخن گفت. همچنین، برجی خانی کارشناس آمار و مدارک پزشکی این معاونت در مورد قوانین کدگذاری شامل: قوانین انتخابی و اصلاحی توضیح داد و در بخش پایانی کارگاه، شرکت کنندگان به انجام کار گروهی پرداختند.