1

ایش کشوری برنامه احصاء شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت
1392/9/10 يكشنبه پایش کشوری برنامه احصاء شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت استان با حضور نماینده وزارت بهداشت در معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شد. معاونت بهداشتی دانشگاه روز پنجم آذر 1392 میزبان نشست پایش کشوری برنامه احصاء شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت استان بود. معاونت بهداشتی دانشگاه روز پنجم آذر 1392 میزبان نشست پایش کشوری برنامه احصاء شاخص های 52 گانه عدالت در سلامت استان بود.
در این نشست که مکان آن سالن کنفرانس معاونت بهداشتی بودد، روند اجرای برنامه فوق با حضور الهه کاظمی کارشناس ارشد گروه آمار و فن آوری اطلاعات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مدیران گروه ها و کارشناسان مسوول واحدها، تشریح شد.
در نشست مذکور، گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در سطح استان و شهرستان ها در 10 کمیته استانی شامل: سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد، پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، آمار، تغذیه، بهداشت محیط و حرفه ای، سلامت خانواده و جمعیت، گسترش شبکه ها و سلامت دهان و دندان، توسط مدیران گروه ها و کارشناسان مسوول واحدها ارائه شد و میزان پیشرفت برنامه و مشکلات موجود توضیح داده شد.
کارشناسان در این نشست درباره انجام هماهنگی ها و برگزاری نشست هایی که با دستگاه های مرتبط از جمله آموزش و پرورش، ثبت احوال، آب و فاضلاب، محیط زیست، بهزیستی، کمیته امداد، امور زندان ها، اوقاف، ستاد مبارزه با مواد مخدر، پزشکی قانونی و سایر دستگاه ها داشتند سخن گفتند تا نماینده وزارت بهداشت در جریان مشکلات موجود در فرایند برون بخشی اجرای برنامه قرار گیرد.
کاظمی نیز ضمن شنیدن سخنان و گزارش های کارشناسان مسوول برنامه، روند اجرای برنامه در استان را مثبت ارزیابی کرد و از زحمات کلیه مسوولان و دست اندرکاران در احصاء شاخص ها تشکر و قدردانی کرد. همچنین مقرر شد نتایج این پایش و گزارش های ارائه شده، به صورت مکتوب توسط وزارت بهداشت به دانشگاه ارسال شود.