زيج حياتي
1393/6/25 سه‌شنبه کارگاه آموزشی بررسی شاخص های مرتبط با زیج حیاتی، برگزار شد.
کارگاه آموزشی تجزیه، تحلیل و محاسبه روند شاخص های مرتبط با زیج حیاتی، با حضور مسئولان واحد آمار شش شهرستان، در مرکز بهداشت قزوین، برگزار شد.
 در ابتدای این برنامه، مریم میلانی، کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت استان، ضمن بیان مقدمه ای درباره شکل گیری نظام شبکه های بهداشتی ـ درمانی و زیرساخت تأمین مراقبت های اولیه بهداشتی، کار گردآوری، ثبت و ارسال داده ها و به طور کلی جریان اطلاعات در ساختار نظام سلامت را با ابزار مناسبی به نام زیج حیاتی تشریح کرد و در مورد کاربرد آن در ارتقا کمی و کیفی برنامه های سلامت  توضیح داد.
در ادامه، نحوه استخراج و روند مهم ترین شاخص های استانی و شهرستانی قابل محاسبه در زیج حیاتی(از بین 223 شاخص آن)، شامل: درصد گروه های سنی جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت، درصد گروه های سنی کمتر از یکسال، کمتر از پنج سال، کمتر از 15سال، 15 تا 64 سال، بالای 65 سال، میزان تولد خام، میزان مرگ خام، درصد مرده زایی، میزان مرگ نوزادان، میزان مرگ شیرخواران زیر یکسال، میزان مرگ کودکان زیر پنج سال، میزان باروری عمومی، باروری کلی و باروری اختصاصی سنی، درصد رشد طبیعی جمعیت و موارد دیگر؛ و مقایسه آنها با شاخص های کشوری ارائه شد.