دوره آموزشي كدگذاري علل مرگ
1393/7/28 دوشنبه برگزاری دوره آموزشی کدگذاری علل مرگ براساس ICD10 باحضور کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها
در دوره آموزشی "کدگذاری علل مرگ براساس ICD10" که باحضور کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها روز 16 مهر 1393 برگزار گردید، مریم میلانی کارشناس مسئول آمار مرکز بهداشت استان، در خصوص نقش و اهمیت آمار و اطلاعات در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها، مقایسه آمار عملکردی و استانداردها و اندازه گیری انحراف از استاندارد، تعیین نقاط استراتژیک و اینکه از جمله موارد استراتژیک در حوزه سلامت تعیین شاخص های مرگ و میر می باشد، سخن گفت.
 میلانی در این نشست اظهار داشت: اطلاعات مرگ شامل آیتم های وسیعی است که از مهمترین آیتم ها، علت مرگ می باشد که براساس طبقه بندی بین المللی بیماریها ICD10 انجام می شود.
 در ادامه زهرا برجی خانی کارشناس آمار و مدارک پزشکی مرکز بهداشت استان در خصوص آشنایی با کتاب ICD10 ، قوانین کد گذاری و نحوه کدگذاری صحبت کرد. سپس آرزو بخشی کارشناس آمار و مدارک پزشکی مرکز بهداشت شهید بلندیان در خصوص کدگذاری با ارائه نمونه هایی از گواهی فوت و ثبت کد مربوطه در نرم افزار سیستم جامع ثبت مرگ، آموزش های لازم را ارائه داد.