کارگاه آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سال 1393

کارگاه آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سال 1393
1393/9/13 پنجشنبه کارگاه آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سال 1393
کارگاه آموزشی "برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سال 1393" با حضور کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها روز 10 آذر سال جاری در محل سایت کامپیوتر مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین برگزار گردید.
در این کارگاه مریم میلانی کارشناس مسئول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه در خصوص فرایند گردآوری آمار مرگ، مواردی که باید در ثبت صحیح اطلاعات بدقت رعایت شوند، شیوه بایگانی مستندات، کنترل، انجام هماهنگی های لازم درون بخشی و بین بخشی، اصلاح و تکرارگیری آمار مذکور صحبت نمود.