برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل زیج حیاتی شهری و روستایی سال 1394 در معاونت بهداشتی دانشگاه
1394/6/1 يكشنبه برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل زیج حیاتی شهری و روستایی سال 1394 در معاونت بهداشتی دانشگاه
در کارگاه آموزشی "نحوه تکمیل زیج حیاتی شهری و روستایی سال 1394" که با حضور کارشناسان و کارشناسان مسئول آمار شهرستان ها در واحد آمار معاونت بهداشتی برگزار گردید زهرا برجی خانی کارشناس آمار مرکز بهداشت استان، در خصوص تفکیک پوستر زیج حیاتی شهری (شهری/حاشیه) از روستایی (اصلی/قمر) سخن گفت.
ایشان دراین کارگاه، اعمال تغییرات کشوری دراین زیج شامل: افزوده شدن جدول نوع زایمان و فرزندآوری به جدول تولد، اضافه شدن ردیف گروه سنی کمتر از یک‌ماه و یک‌ماه تا یک‌سال به جدول جمعیت بر‌حسب سن و جنس، افزودن جدول مهاجرت بر حسب نفر و همچنین تغییرات جدول پوشش تنظیم خانواده و دستورالعمل نحوه تکمیل اطلاعات زیج حیاتی سال 1394 را به همکاران آموزش داد.