بازدید از برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
1394/7/4 شنبه بازدید از برنامه عملیاتی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
اعضای کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه با حضور در معاونت بهداشتی دانشگاه، برنامه عملیاتی این حوزه را مورد بازدید قرار دادند.
در این نشست که روز 4 مهر 1394 در معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد، برنامه استراتژیک این حوزه با پرداختن به اهداف عملیاتی و اجرای فعالیت ها و برنامه ها در قالب اهداف تعیین شده، طبق چک لیست های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه اعضای کمیته به بررسی میزان اجرای 5 برنامه و 41 فعالیت واحد بهداشت حرفه ای برای رسیدن به هدف کاهش افراد در معرض عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های تحت پوشش به میزان یک درصد تا پایان سال 94 پرداختند.
بازدید از مابقی اهداف عملیاتی، برنامه ها و فعالیتهای سایر واحدها به فرصت مناسب دیگری موکول گردید.