آمار
1395/4/30 چهارشنبه توانمند سازی کارشناسان آمار حوزه معاونت بهداشتی درخصوص طبقه بندی بین المللی بیماریها
 
 
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه طبقه بندی بین المللی بیماریها درتاریخ 20 و 21 تیر ماه سال 1395 برای کارشناسان آمار حوزه معاونت بهداشتی
 
از آنجائیکه نظام ثبت مرگ مبنای اساسی بسیاری از برنامه ریزی ها، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های بخش های مختلف توسعه از جمله حوزه سلامت محسوب می گردد از این رو در راستای ارتقا و بهبود کیفیت برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ استان، کارگاه آموزشی دو روزه طبقه بندی بین المللی بیماریها برای کارشناسان آمار مرکز/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها برگزار گرید. در این کارگاه آموزشی مباحث و مطالب مختلف شامل آشنایی با ICD10 (سه جلد)، تعاریف (کد، کدگذاری، علل مرگ)، قوانین انتخابی و اصلاحی و نکات و قوانین کدگذاری فصول مختلف جلد اول ICD10 (فصل 9 بیماریهای سیستم گردش خون، فصل بیست علل خارجی بیماری ها و مرگ و میر و ...) ارائه گردید