1395/8/5 چهارشنبه کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ با توجه به لزوم آگاهی بیشتر کارشناسان آمار با ساختار مدیریتی و اجرایی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ، شرح وظایف، چگونگی نظارت در کلیه سطوح، قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های برنامه، بدین منظور فایل کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ تهیه و تدوین شده توسط گروه اطلاعات و آمار نظام شبکه وزارت متبوع ارائه می گردد.  دریافت کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ قسمت اول

 دریافت کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ قسمت دوم