تازه ها
نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ

1398/5/1 سه‌شنبه

داده‌های مرگ به علت اینکه شاخص‌های اثر نهایی برنامه‌های سلامت را ارایه می‌دهند برای ارزشیابی برنامه و مداخلات سلامت کاربردهای اساسی دارند همچنین در سطح بین المللی برنامه‌های مختلفی در زمینه توسعه کشورها پیش‌‌بینی شده است که مهمترین آن برنامه توسعه پایدار (SDGs) است که تعدادی از شاخص‌های این برنامه بر مبنای میزان‌های مرگ و میر و علل مرگ است.

دریافت فایل Pdf: نمودار بررسی کمی و کیفی داده‌های مرگ