تازه ها
نمودار فرآیند تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز محققین، پژوهشگران، دانشجویان و ...

1398/5/1 سه‌شنبه

در مرکز بهداشت استان
آمار، شاخص‌ها و گزارشات بهداشتی برای محققین، پژوهشگران و دانشجویان می‌تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد از قبیل: تعیین وقوع یک واقعه، تعیین شیوع یک خصوصیت رفتاری (فرد و جامعه) و تعیین ویژگی یک واحد ارائه دهنده خدمات