تازه ها
کارگاه آموزشی دستیاران تخصصی بدو ورود سال 1398 درخصوص صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک

1398/6/17 يكشنبه

زهرا برجی خانی اوانکی ،کارشناس ثبت مرگ معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار داشت، به‌منظور ارتقاء کیفی ثبت و صدور گواهی فوت، کارگاه آموزشی دستیاران تخصصی بدو ورود درخصوص "صدور گواهی پزشکی فوت با استانداردهای الکترونیک" در تاریخ هفتم شهریور ماه 98، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار گردید.

در این جلسه دکتر محمدرضا مدبر ، رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و پزشک مشاور برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ به عنوان مدرس در کارگاه مذکور شرکت داشت.

در این کارگاه ابتدا پیش آزمونی شامل 10 سناریو مرگ با علت‌های پرفشاری خون، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سرطانها، کهولت سن و ... برای 32 دستیار تخصصی برگزار گردید . سپس دکتر مدبر، درباره دستورالعمل نحوه تکمیل گواهی فوت و اشتباهات رایج در تنظیم گواهی فوت و جواز دفن، فرم بین المللی گواهی فوت، اجزای تشکیل دهنده گواهی فوت، تعریف علت زمینه‌ای مرگ، ثبت علل مرگ، کدهای پوچ، بیهوده، غیر ممکن، غیر محتمل (بعید)، شرایط بد تعریف شده، ابزار ارزیابی گواهی فوت و نمونه گواهی فوت‌های صادر شده دارای خطا، آموزش‌های فنی را به پزشکان شرکت کننده در جلسه ارائه نمود. 
http://www.qums.ac.ir