تازه ها
کمیته دانشگاهی نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

1398/8/30 پنجشنبه

زهرا کشاورز قاسمی، کارشناس مسئول واحد آمار و اطلاعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت ،علل مرگ از داده‌هاي اساسي سياست‌گذاری نظام سلامت، تخصيص منابع، پايش و ارزشيابي برنامه‌هاي سلامت و ارايه اولويت‌هاي لازم براي تحقيقات اپيدميولوژيک می‌باشد. به همین منظور واحد آمار و اطلاعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین جهت برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی راهبردهای مورد نیاز اجرای برنامه در استان، اقدام به برگزاری کمیته ستاد دانشگاهی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر در تاریخ 26آبان98 نمود.
 این کمیته باحضور مشاور اجرایی ریاست دانشگاه (ریاست کمیته)، معاون بهداشتی (دبیر کمیته)، معاون آموزشی و معاون درمان دانشگاه، رئیس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان به‌همراه کارشناس، مدیرکل اداره پزشکی قانونی استان قزوین به‌همراه کارشناس آمار، معاون فناوری اطلاعات اداره ثبت احوال استان قزوین به‌همراه کارشناسان آمار، رئیس پلیس راه روستایی استان، معاون فنی، مدیر مرکز مدیریت شبکه، مدیر گروه سلامت روان و کارشناسان آمار معاونت بهداشتی درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی تاریخ 26آبان98 برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر ناهیدیزدی، معاون محترم فنی معاونت بهداشتی ضمن خیر مقدم به حاضرین، در خصوص اهداف برنامه ثبت مرگ، اهمیت دسترسی به اطلاعات با کیفیت مرگ و نظام مستمر ثبتی، توضیحاتی ارائه نمودند. سپس دکتر نجاری معاون محترم بهداشتی دانشگاه (دبیر کمیته) از همکاری معاونت آموزشی در برگزاری دوره‌های آموزشی برای بدو ورود دستیاران تخصصی، اداره پزشکی قانونی در اجرای مفاد تفاهم نامه وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی جهت کاهش کد پوچ، اداره ثبت احوال در تبادل اطلاعات و آمار و معاونت درمان در تدریس دوره‌های آموزشی صدور گواهی فوت توسط دکتر محمد رضا مدبر و ثبت مرگ در سامانه ثبت مرگ بیمارستانی تقدیر نمودند.

در ادامه زهراکشاورز قاسمی ،کارشناس مسئول واحد آمار و اطلاعات معاونت بهداشتی به تحلیل کلی سیمای مرگ استان قزوین در سال 1397 پرداختند و در خصوص علل افزایش شاخص میزان خام مرگ استان از 4.13 در سال 1392 به 4.56 در سال 1397 و کاهش شاخص کد پوچ از 8.82 در سال 1392 به 4.75 در سال 1397 توضیحاتی ارائه نمود. سپس نتیجه ارزیابی گواهی فوت سال 1397 با استفاده از چک لیست سازمان جهانی بهداشت در بیمارستان‌های استان و بازخورد آن و ارزیابی مجدد آن در سال 1398 را ارائه نمود.
در پایان نیز دکتر بهرامی، مشاور اجرایی دانشگاه (رییس کمیته) به بررسی اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی مرگ تاریخ 5اردیبهشت97 پرداخت و در خصوص تسهیلات برگزاری دوره‌های آموزشی، چگونگی پایش صدور گواهی فوت در بیمارستانها (با استفاده از چک لیست ارزیابی ادواری)، فرایند جمع آوری آمار مرگ معاونت بهداشتی و اداره ثبت احوال و نحوه دستیابی به جزئیات اطلاعات حوادث ترافیکی ضمن جمع بندی نظر حضار محترم، مصوباتی اتخاذ نمود. 
http://www.qums.ac.ir