پرسنل
علی جعفری کارشناس سلامت کار
1393/8/12 دوشنبه   علی جعفری
محل كار  گروه سلامت کار -
سمت  کارشناس سلامت کار
 
تلفن محل كار  02833656205
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد
 
 

 
امتیاز دهی