پرسنل
مقصود پور محمدی
1392/8/21 سه‌شنبه   مقصود پورمحمدی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه .
سمت  مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کاردان