پرسنل
هاشم علیجانی
1392/8/21 سه‌شنبه   هاشم علیجانی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
 
تلفن محل كار  02833686200
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس
 
 

رئوس وظایف و مسئولیتها: 
شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور -  تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی -   بررسی ، مطالعه و بر آورد محل های استقرار واحد های بهداشتی -   پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی درمانی-  مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه -بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی-   مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی -   نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی -    برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی - آموزش و بازآموزی کارکنان ( بدو خدمت و حین خدمت ) - جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحد های بهداشتی درمانی - تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی - هدایت و نظارت بر مراکز آموزش  بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد - بررسی و برآورد نیاز واحد ها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی - بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها - هماهنگی درون و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات - طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحد های بهداشتی درمانی - برنامه ریزی ، نظارت و مشارکت در آموزش و باز آموزی رابطین بهداشتی - پایش و ارزشیابی برنامه های جاری - اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت - پیگیری در جهت کاهش میزان کسورات اعمال از سوی بیمه به حداقل ممکن - محاسبه حقوق و مزایای اعضاء و پیگیری در جهت پرداخت بموقع حقوق و مزایا - اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر