پرسنل
زهرا فتاحی
1395/6/10 چهارشنبه   زهرا فتاحی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
 
تلفن محل كار  02833678980
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس