مسئولین و کارشناسان
ایلبگ بهرام آبادی
1392/8/20 دوشنبه   محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی
محل كار  دبیرخانه
سمت  متصدی امور دفتری- بایگانی - نامه رسانی
 
تلفن محل كار  02833689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم