مسئولین و کارشناسان
پاکنهاد
1392/8/20 دوشنبه   عبدالعلی پاک نهاد
محل كار  امور اداری
سمت  کارگزین و کارشناس امین اموال
 
تلفن محل كار  02833690432
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم
 
مهارت ها